Welcome to ITCA 2022 Website

The Fourteenth Japan-China International Workshop on Information Technology and Control Applications

Tokyo University of Technology, Tokyo, Japan

5-11 November 2022

General Chairs

OHYAMA Yasuhiro, Japan (Chairperson)
WU Min, China (Co-Chairperson)
CHEN Jie, China (Co-Chairperson)

 

Organizing Committee

KAMEDA Hiroyuki, Japan (Chairperson)
CHEN Luefeng, China (Co-Chairperson)
SUN Jian, China (Co-Chairperson)

 

International Program Committee

SHE Jinhua, Japan (Chairperson)
CAO Weihua, China (Co-Chairperson)
XIA Yuanqing, China (Co-Chairperson)

AN Jianqi, China
CHEN Xin, China
DONG Haobin, China
DONG Kaifeng, China
FUKUSHIMA F. Edwardo, Japan
HE Yong, China
HIROTA Kaoru, Japan
IWASAKI Makoto, Japan
KAWATA Seiichi, Japan
LIU Guoping, UK
LIU Kangzhi, Japan
LIU Zhentao, China
LIU Xiangdong, China
MA Hongbin, China
NAKANISHI Yosuke, Japan
OHNISHI Kouhei, Japan
PENG Zhihong, China
SHI Yang, Canada
SU Chunyi, Canada
TERANO Takao, Japan
UENO Yuki, Japan
WANG Junzheng, China
WANG Gang, China
WOO Jinseok, Japan
WU Jundong, China
Lu Pingli, China
XIN Bin, China
XIN Xin, Japan
XIONG Yonghua, China
YANG Qingkai, China
YOKOYAMA Ryuichi, Japan
YU Chengpu, China
ZENG Xianlin, China
ZHANG Changfan, China
ZHANG Yanjun, China
ZONG Xiaofeng, China